Regulamin Sklepu

Regulamin serwisu internetowego www.avip.com.pl/protectshop

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem serwisu” ) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów drukarni wielkoformatowej wykonywanych na indywidualne zamówienie (zwanych dalej „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron wynikające z zawieranych w tym zakresie umów.
2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.avip.com.pl/protectshop Właścicielem serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem” lub „Sklepem”) i jego administratorem jest firma Avip Andrzej Barciak z siedzibą w Łomiankach ul. 11 Listopada 100 (zwana dalej „Sprzedawcą lub Usługodawcą”
3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: Avip s.c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak z siedzibą w Łomiankach przy ul 11 Listopada 100 NIP 118-025-54-68 Regon 142538689. wpisana do rejestru CEIDG. Tel. 22 751-06-03, e-mail: sklep@avip.com.pl
4. Sprzedawca sprzedaje swoje produkty Konsumentom (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej), osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które dokonują zakupów Produktów do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również pozostałym podmiotom gospodarczym i organizacjom (osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które dokonują zakupu Produktów dla celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej). Wszystkie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze wymienione w §1 p.4 niniejszego Regulaminu serwisu, dokonujące zakupów w Serwisie, zwane są dalej „ Kupującymi”.

§2 Zasady działania Serwisu internetowego www.avip.com.pl/protectshop i przedmiot sprzedaży

1. Sklep zajmuje się internetową sprzedażą detaliczną produktów tworzonych na bazie
druku wielkoformatowego na podstawie niniejszego Regulaminu i w oparciu o
indywidualne zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w sklepie są wolne od wad
fizycznych i prawnych.
2. Specyfikacja techniczna i właściwości każdego z oferowanych przez Sprzedawcę
Produktów jest zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

§3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień/ zawarcia umowy, realizacja zamówień, odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien wybrać interesujący go produkt ze strony internetowej Serwisu i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu.
3. Zamówienia za pomocą sieci internet można składać całą dobę, przez cały rok (w tym niedzielę i święta)
4. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem sieci internet konieczne jest utworzenie konta użytkownika (rejestracja) po rejestracji na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie założenia konta użytkownika Sklepu
5. Informacje podane przez Kupującego podczas rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne, umożliwiające Sprzedawcy weryfikację Kupującego i miejsca dostarczenia zamówionych Produktów, o ile Kupujący nie wybrał osobistego ich odbioru w siedzibie Sprzedawcy w Łomiankach ul. 11 Listopada 100.
6. Sprzedawca, będąc jednocześnie Administratorem Sklepu zastrzega sobie prawo do zlikwidowania lub zablokowania konta użytkownika w sytuacji stwierdzenia naruszenia lub nie przestrzegania przez niego zasad niniejszego Regulaminu serwisu lub w przypadku zakończenia współpracy z tym użytkownikiem. Informacja o takim fakcie zostanie przekazana użytkownikowi drogą e-mailową, na adres podany w trakcie rejestracji konta użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych użytkownika (podanych w trakcie rejestracji ) oraz historii jego zleceń sprzed usunięcia konta użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszego Regulaminu Sklepu.
7. Zakup Produktów prezentowanych na stronach Sklepu w sieci internetowej powinien
nastąpić po zapoznaniu się ze specyfikacjami Produktów, dokonaniu wyboru interesującego Produktu lub Produktów i dodanie do koszyka, a następnie wypełnienie stosownego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Serwisu, a obejmującego: parametry Produktu (cechy, ilość, rodzaj), sposób i miejsce dostawy, dane odbiorcy Produktu, dane niezbędne do wystawienia faktury. Cena Produktu jest zależna od wybranych parametrów i zmienia się po każdorazowej zmianie tych parametrów. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość rezygnacji z faktury, wówczas wraz z Produktem otrzyma paragon fiskalny. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Sklepu i akceptacją warunków w nim zawartych.
9. Materiały do druku – pliki graficzne. Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane wg specyfikacji: http://www.avip.com.pl/sklep/content/4-zamowienia. Pliki do 10MBa mogą być przesłane na maila: sklep@avip.com.pl , pliki większe niż 10MBa na serwer ftp 1 wg instrukcji na stronie: http://www.avip.com.pl/sklep/content/4-zamowienia
wymiary wydruków które będą instalowane w naszych produktach (roll-upach, ściankach itp.) są zazwyczaj podane przy danym artykule.
Sprzedawca nie dokonuje korekty w zawartości merytorycznej pliku.
Serwis www.avip.com.pl/protectshop nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego. Jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić ich realizacji.
Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych, po 6 miesiącach są one usuwane.
10. Składanie zamówienia kończy się w momencie wyboru opcji „Potwierdzam zamówienie”
Na adres e-mail podany przez Kupującego wysłany będzie mail, potwierdzający przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, następnie na ten adres będą przychodziły informacje o przebiegu realizacji zamówienia. Jeżeli zajdzie taka konieczność serwis: www.avip.com.pl/protectshop będzie komunikował się z Kupującym za pomocą e-mail lub telefonicznie.
W sytuacji, gdy zamówienie z różnych przyczyn nie może być przyjęte do realizacji lub termin realizacji może ulec zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie nie później, niż w terminie 48 godzin od daty otrzymania zamówienia.
W momencie otrzymania przez Kupującego na wskazany mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, zawierającego wszystkie wymagane prawem informacje, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
Umowa sprzedaży w imieniu Kupującego może zawierać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do jego reprezentowania.
Artykuły, które muszą zostać wyprodukowane zgodnie z indywidualnym zamówieniem, wymagają ustalenia przez strony wszystkich szczegółów realizacji w formie pisemnej lub mailowej, przed przyjęciem zamówienia.
Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie sklepu lub w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej korespondencji e-mail.
Termin realizacji jest liczony od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku Produktów płatnych przy odbiorze.
Dla produktów płatnych przed realizacją – termin realizacji jest liczony od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za zamówiony produkt. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na terenie Polski, na koszt Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki są dostarczane w godz. 8 – 18 w dni robocze.
W przypadku niezastania Kupującego , zostawione zostaje awizo. W przypadku niedoręczenia przesyłki z powodów zależnych od Kupującego, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy. Przy odbiorze prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia Kupujący powinien zażądać od Dostarczyciela sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń do otrzymanej przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dokonać w także w sposób podany w pkt § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
11. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej do odbioru). Z chwilą pokwitowania odbioru, prawo własności Produktu przechodzi na Kupującego, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
12. W przypadku opóźnienia w dostawie zaleca się aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera (prosimy o zaznaczenie daty i godziny odbioru)
13. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
otrzymania po wysłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata
otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu,
w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
w przypadku opisanym w § 4 ust. 6 Regulaminu.
Nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało wznowione przez Kupującego.
16. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
17. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
różnica w wymiarach Produktów wykonanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu cięcia ręcznego przez Sprzedawcę może wynieść do 6mm w przypadku folii i plakatów.
Różnica w wymiarach banerów do 1% x wymiar.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są w PLN w wartościach brutto ( zawierających podatek VAT w wysokości 23%). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny produktu nie obejmują kosztów dostawy, są one podane jako wartości oddzielne zależne od wybranego przez kupującego sposobu dostawy. Wszystkie pozostałe koszty ( jeśli takowe istnieją), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący podawane są także oddzielnie.
2. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia i dołącza do Produktu dowód sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego w zależności od życzenia klienta. Sprzedawca dopuszcza możliwość wysłania dowodu sprzedaży na inny adres niż ten , który kupujący wskazał do wysłania przesyłki ale życzenie to musi być zgłoszone w formie pisemnej przez Kupującego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i okresowych obniżek cen, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), te będą
realizowane na zasadach obowiązujących w dniu zamówienia.
4. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu chyba, że oddzielny regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5. Formą płatności obowiązującą w Serwisie jest płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay (przedpłaty), tradycyjnym przelewem lub przekazem pocztowym realizowanym na podstawie stosownej faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy w Łomiankach ul. 11 Listopada 100.
6. W przypadku gdy Kupujący zobowiązał się do zapłaty za zamówiony Produkt w formie przedpłaty o której mowa w pkt 5, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje uznanie transakcji za nie ważną i zostaje ona automatycznie anulowana.
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 5 Odstąpienie od umowy, procedura reklamacyjna i gwarancja jakości

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 9 niniejszego paragrafu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania rzeczy liczonym od:
a) objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Kupującego
b) objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, a gdy są one dostarczane regularnie przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę, uważa się za nie zawartą, jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(wypełnić i wysłać do adresata) -Avip Andrzej Barciak 05-092
Łomianki 11 Listopada 100 „ Oświadczam że
Ja/My*……………………………………niniejszym informuję/informujemy*o moim/naszym*
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
Produktów*………………………………………../umowy dostawy następujących
Produktów*………………………………………./ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących Produktów*…………………………./o świadczenie następującej
usługi*………………- data zawarcia umowy*…………………../odbioru*……………………..
Zwrot zapłaconej przeze mnie ceny Produktu w
kwocie……………..słownie………………………….., którą uiściłem dnia ( data przelewu,
wpłaty należności) w formie ( wskazać formę dokonanej wpłaty), proszę dokonać na
rachunek bankowy…………………………………….. Imię i nazwisko
Konsumenta(ów) ………………………….Podpis……………..(.tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w formie papierowej)- Data……………………………”(*) niepotrzebne skreślić.
4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: sklep@avip.com.pl Sprzedawca nie wymaga stosowania w/w wzoru oświadczenia, ale Konsument powinien zachować formę równoważną co do treści w/w wzoru. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić ( na trwałym nośniku np. e-mailem) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Zwrot należności otrzymanych od Konsumenta w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 dni ( czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu sposobu wskazanego przez Konsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Produkt z uwagi na jego charakter był dostarczony osobiście przez Sprzedawcę do miejsca dostawy obowiązującego w chwili zawarcia umowy, a jego zwrotu nie można dokonać w inny sposób z tych samych powodów, Sprzedawca jest zobowiązany do osobistego odebrania Produktu na swój koszt.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Zgodnie z treścią art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy.
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb:
b) w której przedmiotem umowy jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić sprzedawcy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt 10 i natępnych poniżej niniejszego paragrafu.

11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego ( Dziennik Ustaw z 2014r. Poz.121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu Serwisu.
12. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@avip.com.pl lub przesyłając stosowne pismo na adres siedziby Sprzedawcy: Avip Andrzej Barciak 05-092 Łomianki ul. 11 Listopada 100.
13. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dokładnym opisem reklamacji oraz ewentualną dokumentacją zdjęciową, kopią protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24h od momentu odebrania i potwierdzenia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia i potwierdzenia odbioru zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego
postępowania.
15. Zamieszczone na stronie Serwisu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie ( np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.
16. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
17. W procedurze reklamacyjnej Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach określonych przez producenta,albo z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu, będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w związku z niezgodnością produktu z umową.

§ 6 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

1. Sprzedawca zobowiązuje się do traktowania kwestii ochrony danych osobowych Kupującego w sposób odpowiedzialny oraz z zachowaniem wszelkich form ostrożności, gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
2. Sprzedawca będący Administratorem danych osobowych, oświadcza, że nie będzie udostępniać danych Kupującego (z wyłączeniem sytuacji opisanych w p. 3 niniejszego paragrafu) do celów innych, niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz . U. 2002. 101.926)
3. Dane osobowe i adresowe przekazane przez Kupującego w procesie rejestracji i korespondencji między stronami, są gromadzone i przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze Sprzedawcy. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, wprowadzania zmian i modyfikacji, a także do żądania ich usunięcia. Dane można zmienić modyfikować zgłaszając pisemną prośbę na adres e-mail sklep@avip.com.pl.
Informacje związane z wykorzystaniem do realizacji zakupy kartami kredytowymi Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w Regulaminie Serwisu.
2. Regulamin Serwisu nie ma na celu wyłączyć, ani ograniczać praw Kupujących, którzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04. 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121.j.t) są jednocześnie konsumentami i prawa te przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu Serwisu z przepisami prawa, o których mowa powyżej, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu Serwisu z zastrzeżeniem niezwłocznej publikacji tych zmian na stronie Serwisu, Zamówienia złożone przed dniem opublikowania zmian, o których mowa, będą realizowane zgodnie z postanowieniami, zawartymi w dotychczas obowiązującej wersji.
4. Spory między Sprzedawcą a Kupującym, który jest również Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący, który jest również konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia publikacji to jest od 16.11.2016. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań należy kontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie na nr tel. 22 751-06-03, 22 629 91 50 (w godz. 9-18) lub mailem; sklep@avip.com.pl